نحوه ی تنظیم دادخواست تخلیه پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۹ 15:44
 

ریاست محترم  دادگستری شهرستان .....

احتراما به استحضار می رساند به دلالت کپی مصدق اجاره نامه ی پیوست، اینجانب یک باب مغازه را به مدت یک سال به آقای خوانده اجاره دادم .

آقای خوانده به موجب شرط ضمن عقد اجاره متعهد شده اند که در صورت عدم تخلیه ی مورد اجاره در تاریخ انقضاء قرارداد، روزانه مبلغ ششصد هزار ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد بپردازند.

نظر به اینکه مدت 20 روز از تاریخ انقضاء مهلت اجاره گذشته و علیرغم صدور حکم تخلیه به شرح تصویر پیوست ، مع هذا مشارالیه از تخلیه ی ملک ، امتناع می نماید.

لذا  صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت امثل ایام تصرفات غیر ماذون از قرار روزانه 000/600 ریال از روز 21/1/89 لغایت زمان اجرای حکم تخلیه  را به انضمام پرداخت مبلغ ........ریال بابت  هزینه ی برق به شرح فیش پیوست و مبلغ ....... ریال بابت تلفن به شرح فیش پیوست و مبلغ.........ریال بابت هزینه ی آب به شرح فیش پیوست  به انضمام کلیه ی خسارات دادرسی  ، مورد استدعاست.

از آنجائیکه در اجرای ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مورخ 1376 مبلغ 10 میلیون ریال طی

 فیش شماره 156706 مورخ 25/1/89 به حساب سپرده ی دادگستری به شرح پیوست واریز گردیده است

استدعای صدور قرار تامین خواسته و توقیف مبلغ موصوف تا رسیدگی نهایی را دارم.

 

پ.ن: 

ماده 4 ق. ر. م .م : در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

 

نوشته شده توسط سید محمد رفیع زاده  | لینک ثابت |